รับรู้ เข้าใจ ภาษาเกาหลี

알아차리다
(알아차리다 อ่านว่า al-achalida)

รับรู้ เข้าใจ ภาษาเกาหลี 알아차리다

ตัวอย่างประโยค 알아차리다 ภาษาเกาหลี

이제야 알아차리다니, 느리군요사격 실력도 대단하지 않나요 ?
이제야 알아차리다니,