เสียแล้ว ในที่สุด ภาษาเกาหลี

고야
(고야 อ่านว่า goya)

เสียแล้ว ในที่สุด ภาษาเกาหลี 고야

ตัวอย่างประโยค 고야 ภาษาเกาหลี

너무 후회해서 스스로를 쏘고야 말았어요
찾고야 말겠다
먹고야 살겠죠
좋아. 쉐필드에 있는 창고야
아일랜드 요정을 믿지 않고야
이건 협상이 아니라 통고야