ครู อาจารย์ ผู้สอน ภาษาเกาหลี

교관
(교관 อ่านว่า gyogwan)

ครู อาจารย์ ผู้สอน ภาษาเกาหลี 교관
ฑูต นักการฑูต ภาษาเกาหลี 외교관

ตัวอย่างประโยค 교관 ภาษาเกาหลี

미국러시아와의 외교관계를 단절했소
언제체포당해이상하지 않고, 또 외교관더라도 언제든 면책특권이 정지될 수 있는 자들이야
– 분대장! – 예, 교관님!
음식다가가질 못했습니다, 교관님 – 음식에 닿질 못했다, 02번 생도 ?
포기합니다, 교관님
시간모자습니다, 교관님
내가 교관일 때는.. 썩은 자를 벌하는 게 우선이다
– 귀관에게 뉴스있다 – 예, 교관님!
147중대 교관 말로는 부시가 베트남행을 바랐대
칼날을 잡았는데, 교관이 칼을 잡아당겨서 그런 거죠
– 예, 교관님
교관님. .
– 05번 생도 – 예, 교관님!
본 교관을 날려 버릴 것이다
10분이면 충분합니다, 교관님!
– 알아들었나 – 예, 교관님!
예, 교관님
농담 아냐! – 예, 교관님
– 제가 먹겠습니다, 교관님 – 모두 같이는다, 실시!
– 예, 교관님! – 움직여! 어서!
– 25초 지나간다 – 예, 교관님!
– 예, 교관님!
대형 갖췄습니다, 교관님!
– 02번, 날 따라 온다 – 예, 교관님
– 02번 생도! – 예, 교관님