ลงท้ายประโยคที่ใช้ในการยกย่องและใช้ในระดับภาษาที่สุภาพ ภาษาเกาหลี

어요
(어요 อ่านว่า eoyo)

ลงท้ายประโยคที่ใช้ในการยกย่องและใช้ในระดับภาษาที่สุภาพ ภาษาเกาหลี 어요

ตัวอย่างประโยค 어요 ภาษาเกาหลี

사람입니다, 폭력을 외쳤어요, 이 나라파괴자면서, 거기다가
자기사람들이 전국에 퍼져있댔어요, 전국에
우리 공장에서도 다들 읽었어요 ( 폴 레이놀즈 ; 자동차노조 총무, 징병위원 )
선동을 해댔어요,
사람 죽여봤어요 ?
80킬로완주할 수 있겠어요 ?
가다보면 물이 있다고 했어요, 중간수도
눈이 멀었어요 ?
무대 위를 휩쓸었어요
밖에 나갔다 하면, 총을 겨누는 놈들이 있어요
기분 따윈 없었어요
아뇨, 폭력생각도 안해봤어요
하지만 항상 휴가일 순 없어요
미국 전체폭력에 휩싸여있어요
모르겠어요 …
혼자고 싶다 안그랬어요 TV는 없고, 라디오는 있어요
혁명적인건 아니었어요 …
우리가 한 일이 뭐 있었겠어요
그래, 있어요
의로운 전쟁아니었어요
여기서 갖은 수모를 다 당했어요
여기어서 잘 됐어요
부모님생각도록 가르쳤어요 …
생각도, 충성심이해력도 없어요 …