การลงมติ การตัดสินใจแน่วแน่ ภาษาเกาหลี

결의
(결의 อ่านว่า gyeol-ui)

การลงมติ การตัดสินใจแน่วแน่ ภาษาเกาหลี 결의
มติ ข้อตกลง ภาษาเกาหลี 결의안

ตัวอย่างประโยค 결의 ภาษาเกาหลี

넌 결의 반대로잖아
UN 안전보장 이사회가 결의했다
지옥에 갈 때 까지 싸우겠다는 결의를 버릴 수 없다!
결의한대로 하게