ไม่ใช่ ต่อ ต่อไป ครั้งหน้า คราวหน้า ภาษาเกาหลี

다음
(다음 อ่านว่า da-eum)

ไม่ใช่ ต่อ ต่อไป ครั้งหน้า คราวหน้า ภาษาเกาหลี 다음
วันหน้า วันข้างหน้า ภาษาเกาหลี 다음날
ต่อไป ถัดไป แล้วก็ ภาษาเกาหลี 그다음
หลังจาก หลังจากที่ ภาษาเกาหลี 은 다음에
2 ถัดไป 2 ข้างหน้า หน้า ๆ ภาษาเกาหลี 다다음

ตัวอย่างประโยค 다음 ภาษาเกาหลี

다음과 같이 말했습니다,
다음에 북으로 평원가로질러,
거기 다음 사람
다음 주에 묵주 기도 열 번을 해주세요
장인어른, 다음번에 얘기 하시죠 지금 여기서는 적절하지 않네요
다음에 같이시간 보내요
폭탄자기고 가서, 심지에 불을 붙이고 그 다음에 물론 도망가지
하지만다음날에도 그 경찰은 또 왔지
스피어씨는 다음주까지 카우아이에 가있어서
그녀가 말하길 … 다음분 … 다음분 … 충분하다
다음 2년에 걸쳐서
다음은 누가 할래 ?
뉴욕으로 간 다음에 … 그 마지막 싸인을 받아서에다어요
다음분 …
다음
– 다음주 화요일시간이있소 … – 화요일
다음분!
그를 놓아준 다음.. 잡아서 처벌하는게 더 간단할 것 같아
다음분
그래서 다음은 ?
그래, 다음에 보자
나중이야기 하자 머리 좀 식힌 다음에 말야
양키즈의 다음 타자는 10번 지미 윌킨스
다음 타자, 9번 조이 불락
진루하면 만루고 다음 타자가 켈리야