สถานการณ์ภายใน ภาษาเกาหลี

뒷면
(뒷면 อ่านว่า dwismyeon)

สถานการณ์ภายใน ภาษาเกาหลี 뒷면

ตัวอย่างประโยค 뒷면 ภาษาเกาหลี

달의 뒷면 얘길 했는데들이 살해어요 .
댁들은 달의 뒷면에 갈 예정이었는데
달 뒷면의 지도 작성을 못하게 막은 것 같대요 .
앞면은 이상 뒷면은 이하
뒷면. 달의 뒷면 .
네, 달의 뒷면이요 .
앞면은 뉴욕 뒷면은 캔사스