นักเรียนฝึกสอน ภาษาเกาหลี

교생
(교생 อ่านว่า gyosaeng)

นักเรียนฝึกสอน ภาษาเกาหลี 교생
การใช้ชีวิตในโรงเรียน ภาษาเกาหลี 학교생활

ตัวอย่างประโยค 교생 ภาษาเกาหลี

학교생활무슨 문제 있어 ?
예전에 제가 미국에서 교생 실습을 나갔을 때
웨이가 학교생활 잘해나가서
학교생활이 3주 남았어요 망할! 틈좀 주세요