การโต้แย้ง การถกเถียง การวิจารณ์โต้แย้ง ภาษาเกาหลี

논란
(논란 อ่านว่า nonlan)

การโต้แย้ง การถกเถียง การวิจารณ์โต้แย้ง ภาษาเกาหลี 논란

ตัวอย่างประโยค 논란 ภาษาเกาหลี

논란을 부르는 흥미로운 질문인데
먼저, 논란이 많았어요 누가 천국에 있나 ?
논란이 없도록 해놓은 다음
‘휠러가 경영하다른 논란이 많은 사업에 관해’