ประเภทเดี่ยว เดี่ยว การอดอาหาร การงดอาหาร ภาษาเกาหลี

단식
(단식 อ่านว่า dansig)

ประเภทเดี่ยว เดี่ยว การอดอาหาร การงดอาหาร ภาษาเกาหลี 단식
แบบขั้นบันได รูปร่างเหมือนขั้นบันได ภาษาเกาหลี 계단식

ตัวอย่างประโยค 단식 ภาษาเกาหลี

제가 무엇을 위해 단식하는지 물으셨잖아요 ?
스스로 단식을 하고 자신을 병들게 하죠 ?
뭘 위해 단식하는 거예요 ?