ตัวเอง ตนเอง ตัวเขาเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง ภาษาเกาหลี

자신
(자신 อ่านว่า jasin)

ตัวเอง ตนเอง ตัวเขาเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง ภาษาเกาหลี 자신
ความมั่นใจ ความเชื่อมั่น ความเชื่อมั่นในตนเอง ภาษาเกาหลี 자신감

ตัวอย่างประโยค 자신 ภาษาเกาหลี

당신의 온전한 사랑에 자신을 내어주신 그를 완전히 사랑합니다
자신도 당할지 모른다고 생각하겠지
돼지라고 안했소 자신이 더 잘 알겠지
그리스도와 자신의 관계를 찾는데 정말 열정적에요
이게 모두 자신에 대해아야 하는 약점이라는 것에 동의하지만
만약 내가 내 자신을 외면에서주리게 한다면
하지만 나폴레옹은 자신이 초인적체력을 가지고다고 믿었어요
자신에게 기뻐하는 것처럼
저희는 자신의 고국으로아가기를 두려워하는 외국인대해적용되는 보호법률이 있습니다
들었어. 근데 자신들을 ‘건전하다라는 가족에게 아기를 주고 싶진 않아
자매님이 자신의 잘못을 용감하게 우리와 나눴기 때문에
자신을 방어려면
내 자신의 삶과 … 행복과 …
자신의 양심충분히 조사해 보길 바랍니다
그게 네 자신을 벌주려는 이유니 ?
스스로 단식하고 자신을 병들게 하죠 ?
제 자신도 제 2 바티칸의 결과
제 자신을 비난하고습니다
– 나폴레옹이 무엇으로 자신의삶을 버티었는지아요 ?
저 자신도 자못대가 큽니다
매춘부는 자신의 매력이용해서,
9. 젊은 사람. 루이기. 나나는 자신이 행복한지 궁금해한다
당신 자신만이 알거요
명령을 내린 사람들은 자신이 무얼 하는지도 모르오
그리고 이제 디스커버리뿐 아니라 자신도 파괴시킬 수 있는