ผู้รายงานข่าว ผู้ประกาศข่าว ผู้อ่านข่าว ภาษาเกาหลี

방송인
(방송인 อ่านว่า bangsong-in)

ผู้รายงานข่าว ผู้ประกาศข่าว ผู้อ่านข่าว ภาษาเกาหลี 방송인

ตัวอย่างประโยค 방송인 ภาษาเกาหลี

그런데 이게 진짜 좀 방송인데 말을 해야 되는데. – 안 해도 돼요 .
궁금한 건, 홍보용 방송인지 아니면 …
홍보용 방송인지 아니면 …
인터넷 방송인 것이 아쉽군요