การกระตือรือร้น การกระทำ ภาษาเกาหลี

활동
(활동 อ่านว่า hwaldong)

การกระตือรือร้น การกระทำ ภาษาเกาหลี 활동
กิจกรรมให้บริการ ภาษาเกาหลี 봉사 활동

ตัวอย่างประโยค 활동 ภาษาเกาหลี

사회적 활동을 했다고 생각하나요 ?
불법적이고 파괴적정치활동을 하지 않고,
우린 두 가지 사이에서 흔들리죠 왜냐면, 그게 인생의 활동이거든요
지하 테러조직이 런던에서 활동 중에 있다
앨리슨 미치너, 급진적 여성노조활동가,
소화기관에 의한 산소변화만으론 소비량이나 활동능력설명 되지 않습니다
모종파괴활동에 종사할 여지가 있는,
디셉티콘을 위해 척후 활동을 하는 사람들이 거기에 있답니다 .
그래서, 노동활동가인데, OP 헨리 방직공장노조를 세우러 왔다고 했죠
조종사 프랭크 포울 선외 활동 중 할 – 9000에 의해 사망
규칙적배변 활동을 하는 시간이지
확실히 신체활동 에너지를 빼고 기초대사량만 계산해도
활동이었죠
그래, 아주 활동적이지
커츠가 소속된 군에서 적군 첩보활동이 종식됐다
놀랄만한 활동력을 가졌어
붕괴원인은 강한 지진활동입니까 ?
해저화산 활동과 관련이 있습니까 ?
적극적인 화산활동이라고 인정하기에는 무리가 있어서
지금도 활동을 정지상태야 정지이유전혀 파악이 안돼
고지라가 활동을 다시 시작하면 바로