ค่าครองชีพ ค่ายังชีพ ภาษาเกาหลี

생활비
(생활비 อ่านว่า saenghwalbi)

ค่าครองชีพ ค่ายังชีพ ภาษาเกาหลี 생활비

ตัวอย่างประโยค 생활비 ภาษาเกาหลี

누나도 생활비 버느라 벅찬데 말야
우리 부모님들은 주당 생활비로 빠듯한 100달러 주시거든
월급아서 매달 생활비로 쓰는데
언제 생활비를 올려줬죠 ?