การกรีดร้องและเป็นลมหมดสติ การหมดแรง ภาษาเกาหลี

기함
(기함 อ่านว่า giham)

การกรีดร้องและเป็นลมหมดสติ การหมดแรง ภาษาเกาหลี 기함

ตัวอย่างประโยค 기함 ภาษาเกาหลี

기함 엔데버호, 교전 대기하라 .
기함 엔데버호,
들이 장군님의 기함을 파괴습니다 .
기함 미카사의 예상 밖의 움직임으로