เสื้อนอก แจ็คเก็ต ภาษาเกาหลี

웃옷
(웃옷 อ่านว่า us-os)

เสื้อนอก แจ็คเก็ต ภาษาเกาหลี 웃옷

ตัวอย่างประโยค 웃옷 ภาษาเกาหลี

문에 웃옷이 끼어서 잡아당기고 있었을 뿐이라고
그날 했던 것처럼 웃옷을 당겨 보세요
웃옷이 문에 걸렸던 거예요