ว่า ไม่ว่า งั้นเหรอ อย่างงั้นเหรอ ภาษาเกาหลี

이라고
(이라고 อ่านว่า ilago)

ว่า ไม่ว่า งั้นเหรอ อย่างงั้นเหรอ ภาษาเกาหลี 이라고

ตัวอย่างประโยค 이라고 ภาษาเกาหลี

우리한테 남은건 폭력뿐이라고
TV에 대고 이걸 개혁이라고 할거요 ?
다들 그러지, 이게 사실이라고,
미국집단자살 이라고 해야겠죠
그게 도덕이라고 ?
상징이라고 말했습니다
우리 대통령의 말이라고 여기는 분이 계실겁니다
그분바람대신하는 것이라고 생각세요
1962년과 1965년 사이에 제 2차 바티칸이라고 언급평의회
그냥 들어본 중에 가장 멍청한 생각이라고!
수녀원장님이나, 간단히원장님’이라고 부르셔도 됩니다
다른 사람 한테그냥 33살이라고해요 그럼 27살 처럼 보인다고 하죠
아침 미사준비시간이라고 알려주는 종소리
남자이곳에 온게 이유있다면 … 난 그게 우리 때문이라고 생각하네
그러니까 이건 유전이라고 할 수 있죠
‘눈의 구속‘이라고 하지
여러분몇몇은 제 2 바티칸이라고 불리는 것을 들어본 적 있을 겁니다
검열이라고 할 수 있지
운명 이라고
죽어가는걸 다 찍었는데 훌륭한 예술이라고 했어
다 내탓이라고 말해보라고
아니다른 학교전학이라고 시키려고 ?
혼수상태가 영구적이라고 합니다
난 좀 위험타입이라고 봤는데
– 레이 불락이라고 합니다 – 모리스 버터메이 …