ฐานะดีเลิศ ระดับดีเลิศ ตำแหน่งดีเลิศ ภาษาเกาหลี

우위
(우위 อ่านว่า uwi)

ฐานะดีเลิศ ระดับดีเลิศ ตำแหน่งดีเลิศ ภาษาเกาหลี 우위

ตัวอย่างประโยค 우위 ภาษาเกาหลี

왜냐하면 그가 스스로 우위에 있다고 믿게 만드는 것이 중요했기 때문이었다
우리가 우위를 차지하긴 쉬워