การรับรอง การต้อนรับ การเลี้ยงรับรอง การเลี้ยงต้อนรับ ภาษาเกาหลี

접대
(접대 อ่านว่า jeobdae)

การรับรอง การต้อนรับ การเลี้ยงรับรอง การเลี้ยงต้อนรับ ภาษาเกาหลี 접대
ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง ภาษาเกาหลี 접대비

ตัวอย่างประโยค 접대 ภาษาเกาหลี

그가 트레이더들을 접대하기 위해서 매춘부들과 관계를 유지하도요구받았다는 혐의를 제기습니다
손님 접대 중이잖냐
그것들은 ( 접대비 ) 종종 스트립클럽이나,