การค้าประเวณี การขายบริการทางเพศ ภาษาเกาหลี

매춘
(매춘 อ่านว่า maechun)

การค้าประเวณี การขายบริการทางเพศ ภาษาเกาหลี 매춘
หญิงขายบริการ โสเภณี หญิงขายประเวณี หญิงขายบริการทางเพศ ภาษาเกาหลี 매춘부

ตัวอย่างประโยค 매춘 ภาษาเกาหลี

매춘부들은 경찰 관할이 아닌 보건소 관할이야
매춘부자신매력이용해서,
그녀모욕했군. 그녀가 매춘부라면, 화를 낼거고, 숙녀라면, 미소를 짓겠지
매춘부들은 화학적으로나, 아니다른 방법을 통해 임신을 피하려고 노력하지
매춘의 확실한 증거가 나타나면,
매춘부생활지도하게 될거야
도시에 불이 켜지면 매춘부들은 심장끝없이 고동치지
매춘부가격이 정해져
너는 매춘부야! 창녀라구! 알아 들어 ?
매춘부등록해야 돼 ?
아님 매춘부야 ?
저급 매춘부들은
세뇌되고 매춘을 하게된 거예요
매춘부어요 – 아 그래, 계속
저놈은 더러운 놈이고엄마매춘부였어!
암만매춘부 같은 차림을 한다는 것도 – 좋아요, 알았어요
분명히 그러셨어요. 저한테가요매춘부예요 .
야, 나가요매춘부 맞지 ?
죄송하지만, 학생퇴학시키는 선생들은 ” 매춘부 포주들 ” 이라고 불러드리죠
브랜든에게 매춘부를 붙여줬어요 ?
밤 늦게 일하고, 처음도시이고 친구도 없어서 매춘부를 붙여줬지