เหมือนว่าจะ หรือไม่ เหมือนจะ ราวกับว่าจะ ภาษาเกาหลี

을 듯
(을 듯 อ่านว่า eul deus)

เหมือนว่าจะ หรือไม่ เหมือนจะ ราวกับว่าจะ ภาษาเกาหลี 을 듯

ตัวอย่างประโยค 을 듯 ภาษาเกาหลี

그 돈이 필요도 없을 듯한 ‘피리 부는 사나이‘입니다
좀 더 까맸으면 내 꺼랑 똑같을 듯 .
지금감정 회로를 꺼두는 것이 좋을 듯 싶네 .