ที่ผิดไปจากสิ่งปกติ ที่แตกต่างออกไป ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ภาษาเกาหลี

이례적
(이례적 อ่านว่า ilyejeog)

ที่ผิดไปจากสิ่งปกติ ที่แตกต่างออกไป ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ภาษาเกาหลี 이례적

ตัวอย่างประโยค 이례적 ภาษาเกาหลี

일원이라는 점입니다. 저희가 볼때 매우 이례적이군요
본부장에 특명당장이라니 이례적인 출세로군
허버드의 행동은 이례적으로 자세하게 서술되어 있다