ห้องใต้หลังคา ภาษาเกาหลี

다락
(다락 อ่านว่า dalag)

ห้องใต้หลังคา ภาษาเกาหลี 다락
ห้องใต้หลังคา ภาษาเกาหลี 다락방

ตัวอย่างประโยค 다락 ภาษาเกาหลี