การพูดกับตัวเอง ภาษาเกาหลี

혼잣말
(혼잣말 อ่านว่า honjasmal)

การพูดกับตัวเอง ภาษาเกาหลี 혼잣말

ตัวอย่างประโยค 혼잣말 ภาษาเกาหลี

– 혼잣말 했어요진짜 거슬려