ยักย้าย หมุน(เงิน) ภาษาเกาหลี

유용하다
(유용하다 อ่านว่า yuyonghada)

ยักย้าย หมุน(เงิน) ภาษาเกาหลี 유용하다

ตัวอย่างประโยค 유용하다 ภาษาเกาหลี

레스트레드는 당신조언이k 유용하다생각어요