ความคิด การวินิจฉัย การแยกแยะ การนึกถึง ความสนใจ ความใส่ใจ ภาษาเกาหลี

생각
(생각 อ่านว่า saeng-gag)

ความคิด การวินิจฉัย การแยกแยะ การนึกถึง ความสนใจ ความใส่ใจ ภาษาเกาหลี 생각

ตัวอย่างประโยค 생각 ภาษาเกาหลี

아뇨, 폭력은 생각도 안해봤어요
아니, 생각하는 법이요 도덕관은거
자신도 당할지 모른다고 생각하겠지
폭력의존해야한다고 생각합니까 ?
정당하다고 생각한 일을 한 것뿐인데 …
사회적 활동을 했다고 생각하나요 ?
생각하고 행동을 해야지
조금이라도 생각이 있다면 …
생각을 바꾼다면 이런 일은 없을텐데
이런 생각이 드는군요
그렇게 생각해, 멍청씨 ?
부모님이 생각하도록 가르쳤어요
– 생각 ?
미스양, 생각해봐요,
생각도, 충성심이해력도 없어요
집의 일이 생각납디다
뒷바침하고 있다고 생각하지 않나 ?
생각 안해봤어요
그런으로 생각하면 …
– 네, 누굴 죽일 생각 없었어요
죽일 생각 없었다고 ?
죽일 생각 없었어요! 사고였다구요!
달리 딴 말은 생각 안나는군요
꼴리는대로 생각하던지
깃발에 닿게 놔둘걸로 생각했소 ?