งานพิเศษ งานนอกเวลา ภาษาเกาหลี

아르바이트
(아르바이트 อ่านว่า aleubaiteu)

งานพิเศษ งานนอกเวลา ภาษาเกาหลี 아르바이트

ตัวอย่างประโยค 아르바이트 ภาษาเกาหลี

아르바이트 한다고 생각해요