ป้าย เครื่องแสดง สัญญาณ ประกาศ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ภาษาเกาหลี

표식
(표식 อ่านว่า pyosig)

ป้าย เครื่องแสดง สัญญาณ ประกาศ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ภาษาเกาหลี 표식

ตัวอย่างประโยค 표식 ภาษาเกาหลี

표식이 없으면 지팡이를 찾을 수 없어!
표식을 놓치다니!
쓰레기장에 라콘 기사의 표식이 있다고 ?
이 표식이 널 지켜줄 거야
표식을 찾았길 빌겠다
표식을 인간에게 주었습니다
그 표식은 첫 번째 징조
그 멋진 표식이 진짜라면
표식을 내놔!
네 표식이 이 배를 여는 열쇠