จาก แก่ ให้แก่ ให้ ถึง 에게 ภาษาเกาหลี

에게
(에게 อ่านว่า ege)

จาก แก่ ให้แก่ ให้ ถึง 에게 ภาษาเกาหลี 에게
จาก กับ ภาษาเกาหลี 에게서
แก่ ถึง แด่ ภาษาเกาหลี 에게로

ตัวอย่างประโยค 에게 ภาษาเกาหลี

그리고 당신에게 무엇을 해야 할 지 가르치리라
그리고 당신에게 무엇을 해야 할지 가르치리라
난 인민들에게 충성하지 인민들이야말로 최고의 존잰데 …
대통령에게는 인신 구속과,
추적 대원들에게 붙잡히지 않고,
무기파다에게 넘기고 죄수들 풀어줘
그룹의 매 인원에게는 …
미국 국민들에게 현 시국
그래서 많은 사람들은 그들에게 아무것도 묻지 않고
신에게 바치길 원한다는이해 못하겠죠
저희 문은 모두에게 열려있다는 거죠
믿는 자, 믿지 않는 자, 모두에게요
수도원에서는 주님이 우리에게 환상이 아니기 때문입니다
모두에게 일어나서
우리에게 뭘 바라는 거지 ?
나에게 이의제기하는 건가요 ?
다른 누구보다 더 그에게 특별하다는 걸 안다는 게 …
아무에게도 말하지 않을게
친구들에게 더 집중하는 것 같습니다
주님은 제 생각중심이시고 제 마음오로지 주님에게만 향합니다
너희에게 설명의무가 없어
저희 모두에게 영향을 줄 거고 …
우리에게 아무런 영향주지 않을 겁니다
누구에게도 영향을 미치지 못 해요 – 그냥 말해주실 순 없나요 ?