การยังไม่กำหนด การยังไม่ตกลง การไม่อยู่กับที่ การผันแปร การคั่งค้าง ความเลื่อนลอย ภาษาเกาหลี

확정
(확정 อ่านว่า hwagjeong)

การยังไม่กำหนด การยังไม่ตกลง การไม่อยู่กับที่ การผันแปร การคั่งค้าง ความเลื่อนลอย ภาษาเกาหลี 확정

ตัวอย่างประโยค 확정 ภาษาเกาหลี

5. 2라는 확정된 점수라면피리 부는 사나이‘는
확정되지 않은 의견을 빼고 확실한 정보만 밝혀야 합니다
엄마 말로아빠이혼이 확정되면
확정된 게 아니니까
확정이 안 …
재판의 확정일로부터 3년간 …
재판의 확정일로부터 3년간 이 형의 집행유예한다
확정받기위해 증언할 때
확정할 수 없습니다