ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ภาษาเกาหลี

남동
(남동 อ่านว่า namdong)

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ภาษาเกาหลี 남동
ผู้เกิดตามมา น้องชาย ภาษาเกาหลี 남동생
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทางตะวันออกเฉียงใต้ ภาษาเกาหลี 남동쪽

ตัวอย่างประโยค 남동 ภาษาเกาหลี

남동쪽 방향으로 서 있는 모형에 입혀져서 오랫동안 전시돼 있었던 듯하군요
남동생에요 – 네, 남동생아요
지금 남동쪽의 둥근 지붕에 있는 기둥이 전체통제해요 .
남동쪽 지붕이요. – 좋았어 .
남동생이 생길꺼다