การรวบรวมเงิน การรวบรวมเงินบริจาค ภาษาเกาหลี

모금
(모금 อ่านว่า mogeum)

การรวบรวมเงิน การรวบรวมเงินบริจาค ภาษาเกาหลี 모금
กล่องรับบริจาค ภาษาเกาหลี 모금함

ตัวอย่างประโยค 모금 ภาษาเกาหลี

아서 …. 한모금 … 기분 좋게 …
내 시들이 기금 모금 메일링에 함께 실리길 바랬으니까요. 브래드는 그러지 않았죠
이따금 한 모금씩 – 참, 안 좋은 거 알면서
– 한 모금만 하지 ?
한 모금만 더 마시자
저는 모금을 제안하고고요
한모금 먹어보자
이따금 한 모금씩 – 참,