ด้วยนะ เลยนะ ไหนบอกว่า ไง ภาษาเกาหลี

고요
(고요 อ่านว่า goyo)

ด้วยนะ เลยนะ ไหนบอกว่า ไง ภาษาเกาหลี 고요
หรือคะ(ครับ) เลยนะครับ(คะ) เชียวนะครับ(คะ) ภาษาเกาหลี 다고요
บอกว่าเป็น ทราบว่า เป็นถึง ภาษาเกาหลี 라고요
ตั้งใจว่าจะ หรือคะ(ครับ) อยากที่จะ หรือคะ(ครับ) ว่าจะ หรือคะ(ครับ) ภาษาเกาหลี 려고요
ทราบว่า น่ะครับ(ค่ะ) เห็นว่า น่ะครับ(ค่ะ) ภ ภาษาเกาหลี 더라고요
ถามว่า เหรอ ถามว่า นะเหรอ ภาษาเกาหลี 냐고요
กันนะคะ/ครับ ก็เสนอให้ ยังไงหล่ะค่ะ/ครับ ก็บอกให้ ยังไงหล่ะค่ะ/ครับ ภาษาเกาหลี 자고요
เชียวนะครับ(ค่ะ) ภาษาเกาหลี 는다고요
ตั้งใจจะ คิดไว้ว่า อยากจะ ภาษาเกาหลี 으려고요

ตัวอย่างประโยค 고요 ภาษาเกาหลี

그런 것 같다고요, 자매님 ?
노력많이거든요 보람도 느낄 거고요
가지 변경 사항들을 포용하는 데 어려움을 겪고 있다고요
이쪽은 엘르노어 수녀고요
– 전 사랑에 빠졌다고요, 엄마! – 누구랑 사랑에 빠져 ?
바티칸 뭐라고요 ?
제가 초심자가 되는 게 그분께서 괜찮으신지 확실히 하고 싶고요
마리아나와 테레사를 집으로내신다고요 ?
죄송한데, 뭐라고요 ?
여기 있을 자격이 없다고요
끝났다고요 ?
그녀가 웃는 걸 봤습니다 – 뭐라고요 ?
– 제가 왜 왔는지 모르신다고요 ?
한번자꾸나 – 전 괜찮다고요, 아셨죠 ?
내 딸에게 무슨 일이 벌어지는지 알고 싶은 것 뿐이에요, 그게 다라고요
– 뭐라고요 ?
– ‘원장이나 ‘원장 수녀라고요
전 ‘양’이나부인‘이 아니라고요
아시다시피, 전 6개월 넘게 제 딸을 못 봤다고요
9kg은 빠진 것처럼 완전히 달라 보인다고요