การป้อน(ข้อมูล) การใส่(ข้อมูล) ภาษาเกาหลี

입력
(입력 อ่านว่า iblyeog)

การป้อน(ข้อมูล) การใส่(ข้อมูล) ภาษาเกาหลี 입력

ตัวอย่างประโยค 입력 ภาษาเกาหลี

연동장치음조 입력높이와 폭
숫자 다음자동으로 ‘th’를 작게 입력하는 기능입니다
구좌입력서명이요
1억 달러가 들어있는데사람입력했겠냐 ?