การถือว่าเป็นสิ่งเดียวกัน การมองว่าเป็นสิ่งเดียวกัน ภาษาเกาหลี

동일시
(동일시 อ่านว่า dong-ilsi)

การถือว่าเป็นสิ่งเดียวกัน การมองว่าเป็นสิ่งเดียวกัน ภาษาเกาหลี 동일시

ตัวอย่างประโยค 동일시 ภาษาเกาหลี

엔론과 자신을 동일시 해
사람들은 등장 인물자신을 동일시하곤 합니다
어렴풋하니까 당신이 만나는 남자들과 동일시할 수 있어요
신도들도 스스로 동일시해요