ผู้ริเริ่ม ผู้สร้าง ภาษาเกาหลี

창시자
(창시자 อ่านว่า changsija)

ผู้ริเริ่ม ผู้สร้าง ภาษาเกาหลี 창시자

ตัวอย่างประโยค 창시자 ภาษาเกาหลี

전 ‘아비아토’의 창시자고
( 론 허버드, 사이언톨로지 창시자 ) 그렇게 내린 제 결론
사이언톨로지를 이해려면, 우선 창시자의 인생생각을 이해해야 한다
사이언톨로지 창시자 ) 그렇게 내린 제 결론
우선 창시자의 인생생각이해해야 한다