การเดิน(เรื่อง) การเปิด การเริ่ม ภาษาเกาหลี

전개
(전개 อ่านว่า jeongae)

การเดิน(เรื่อง) การเปิด การเริ่ม ภาษาเกาหลี 전개

ตัวอย่างประโยค 전개 ภาษาเกาหลี

하지만 이제부터새로모험전개될 것입니다
각차 아웃트리거 전개, BP1에 진입 이후 각차 주입 개시하라
상황전반적으로 유리하게 전개되지 않겠소 ?
사태정말 예상외의 방향으로전개되기 시작했다 .