ภาระหน้าที่ในทางศาสนา หน้าที่อันยิ่งใหญ่ ภาษาเกาหลี

성직
(성직 อ่านว่า seongjig)

ภาระหน้าที่ในทางศาสนา หน้าที่อันยิ่งใหญ่ ภาษาเกาหลี 성직

ตัวอย่างประโยค 성직 ภาษาเกาหลี

지금부터는 성직자들이
이른바 씨오그 ( Sea Org ) 회원들은 교회의 성직자와 같았다
성직자도 한분 계신다는것도 아시겠네요