(พูด)อย่างแรง ภาษาเกาหลี

격렬히
(격렬히 อ่านว่า gyeoglyeolhi)

(พูด)อย่างแรง ภาษาเกาหลี 격렬히

ตัวอย่างประโยค 격렬히 ภาษาเกาหลี

격렬히, 논리적으로 사는 사람이라면, 당신은 … ‘ 난 그의 얘기중단시켰다
만약 곤타 씨가 말한 것처럼 격렬히 싸운다면 어떨까 ?