ไม่หรอก ไม่ใช่อย่างนั้นหรอก ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก ภาษาเกาหลี

천만에
(천만에 อ่านว่า cheonman-e)

ไม่หรอก ไม่ใช่อย่างนั้นหรอก ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก ภาษาเกาหลี 천만에

ตัวอย่างประโยค 천만에 ภาษาเกาหลี

하고 있는 거라니까아니, 천만에
천만에
천만에 미남인데 뭘
– ‘메이저 레이저‘ 좋더라 – 천만에요
– 천만에요 – 여자를 찾아보자고
그래서 구해줬잖니 – 천만에, 내가 날 구한거지
천만에요
천만에, 우리라면 할 수 있다
– 고마워, 제임스 프랭코 – 천만에
– 고마워요 – 천만에
감사합니다. – 천만에요 .
– 천만에 – 아기 조금만 더 봐주실 수 있어요 ?
– 천만에요 – 복 받을 겁니다
– 오, 천만에. 천만에 – 잠깐만요
– 도와줘서 고마워 – 천만에
그리삼촌 고마워요 – 천만에
– 천만에요 – 그래
– 고맙긴 하지만 – 천만에, 신경쓰지마
어, 천만에. 윌하고 나는 항상 같이 어울려
천만에, 내 동생 트레이시
– 고마워요, – 천만에
– 취했군 – 천만에
천만에! 훈장을 줘!
– 고맙습니다 – 천만에요
– 고맙소 – 천만에요