ก่อนหน้า ก่อนหน้านี้ ล่วงหน้า ภาษาเกาหลี

진작
(진작 อ่านว่า jinjag)

ก่อนหน้า ก่อนหน้านี้ ล่วงหน้า ภาษาเกาหลี 진작
ช่างภาพผู้เชี่ยวชาญ ภาษาเกาหลี 사진작가

ตัวอย่างประโยค 진작 ภาษาเกาหลี

유명사진작가인데, 병원에 있는 자기 엄마 사진을 찍었데
사기 진작 차원에서요 ?
그래, 진작 이렇게 나왔어야지
그랬음 딜런 유산이 진작에 다 날아갔을걸
진작에 알았으면, 오늘 안 왔을텐데 .
진작 말해줬어야 될 거 아냐 ?
있지, 지조를 버리고 싶었다면 진작에 그랬지
왜 진작 말 안 했나 ?
왜 진작 얘기 안 했어 ?
진작 말하지 그랬어요 ?
애들은 진작 아침 먹었고 당신완벽해 보여
넌 그 20달러 진작에 잃은거야 .
진작 아켈라 말을 들을 걸 정말 미안해요
진작 그렇게 말하지 그랬어 ?
진작 이랬지
진작 그렇게 해야 했었는데 당신은 못 했지
지조를 버리고 싶었다면 진작에 그랬지
사진작가야,