การเก็บ การรักษา การเก็บรักษา ภาษาเกาหลี

저장
(저장 อ่านว่า jeojang)

การเก็บ การรักษา การเก็บรักษา ภาษาเกาหลี 저장
โรงเก็บ คลังพัสดุ ยุ้ง ฉาง ภาษาเกาหลี 저장고

ตัวอย่างประโยค 저장 ภาษาเกาหลี

특이한 건 정보컴퓨터에 저장돼 있지 않다는 거야. 똑똑한 놈이지. 컴퓨터는 해킹 위험이 있으니까
석유 저장고야!
피해가 클 거요. 빨리 저장고를 비우시오
저장물에서 무언가를 말야 .
라면 조금만 저장했겠지만 프랭코 거니까요
코드는 내 뉴론넷에 저장되어 있습니다. 절대 깰 수 없습니다 .
식품 저장실도 있으며