อย่างสิ้นเชิง อย่างเดียว เพียงเท่านั้น ภาษาเกาหลี

오로지
(오로지 อ่านว่า oloji)

อย่างสิ้นเชิง อย่างเดียว เพียงเท่านั้น ภาษาเกาหลี 오로지

ตัวอย่างประโยค 오로지 ภาษาเกาหลี

원치 않으니까. 오로지 하는거라곤, 살찐 엉덩이이익금을 깔고 앉아,
주님은 제 생각중심이시고 제 마음은 오로지 주님에게만 향합니다
우린 서로를 위해 여기 있는 게 아니라 오로지 하나님을 위해 있기 때문이지
오로지 부유한 자들만을 보호하며
주관적아름다움이란 건 말야 오로지 어린 시절인상경험, 롤모델에 의해 결정되는 거야
그녀아기 예수마음속에 오로지 한가지 생각밖에 없었다 .
그럼 걔네 제품은 오로지 버거로만 돼있나 ?
오로지 그 수밖에 없다고! 현행범 체포!
이건 오로지 허버드의 말씀이다
완전소리였죠, 오로지 통제에만 관심있었으니까요
오로지 나만 결정해요
주관적아름다움이란 건 말야 오로지 어린 시절인상경험,