โดยพื้นฐาน โดยกำเนิด โดยรากเหง้า ภาษาเกาหลี

근본
(근본 อ่านว่า geunbon)

โดยพื้นฐาน โดยกำเนิด โดยรากเหง้า ภาษาเกาหลี 근본
โดยพื้นฐาน โดยกำเนิด โดยรากเหง้า ภาษาเกาหลี 근본적

ตัวอย่างประโยค 근본 ภาษาเกาหลี

이건 트라우마가 작용된 부상의 근본적환경을 말해주지 .
‘할’의 근본적목적대립되는 거예요
우리탄소근거했든 실리콘으로 만들었든 근본적차이는 없어
지난 7주 동안 근본적으로 40년 늙었군요
변신술의 근본은 심기 대응 격한 단련이었고
사람들은 근본적으로 엄청위험을 떠안은 댓가로 보상을 받은 겁니다. 경기가 좋을때는
광선문인분명우리 DNA를 근본적으로 바꾼 거야
광선우리 DNA를 근본적으로 바꿔 놓았어
바꾸는 거에요. 당신 삶을 근본적으로