ภัย อันตราย ภยันตราย การเสี่ยงภัย ความไม่ปลอดภัย ภาษาเกาหลี

위험
(위험 อ่านว่า wiheom)

ภัย อันตราย ภยันตราย การเสี่ยงภัย ความไม่ปลอดภัย ภาษาเกาหลี 위험
เป็นอันตราย ภาษาเกาหลี 위험하다
ความอันตราย เหตุอันตราย ภาษาเกาหลี 위험성
ความอันตรายมาก ความอันตรายเป็นอย่างยิ่ง ภาษาเกาหลี 위험천만
การรับผิดชอบความเสียหาย ภาษาเกาหลี 위험 부담

ตัวอย่างประโยค 위험 ภาษาเกาหลี

난 좀 위험한 타입이라고는데
엄마그런 위험한 일을 하고다니면 너라도 말렸어야지
너무 위험해. 우린 기회내일 한번밖에 없어
런던이 위험해, 존. 테러 공격임박다고. 네 도움필요
이젠 위험한 무장집단이요
해지폭력위험성은 –
우리 암은 덜 위험하고
그래서 사람은 말을 해야 하고 위험한 거짓말도 해야된다는 거예요 ?
여기당신대화하는 위험을 감수하는거 말이요 플로이드 박사
좀 위험할꺼야
여기 머무는 것은 위험하다
– 디스커버리는 위험하지 않다
위험하지만다면현상그냥 떠나기엔 너무 중요합니다
화가 얼마나 위험하죠 ?
너무 위험해요
이번 임무가 위험 한가요 ?
그래, 우린 위험에 빠져있어
여기가 위험하고
나랑 같이으면 당신들이 너무 위험해요
나는 전설에요. 저를 ‘위험한 고래라고 불러요
보피 장교로서, 그건 위험한 감정이다
안 돼! 넌 내 생명을 위험하게 만들었어!
외계인 친구들이 위험해. 착한 편을 알 테니 잘해 봐 .