กรรมาธิการ กรรมการ สมาชิกคณะกรรมการ ภาษาเกาหลี

위원
(위원 อ่านว่า wiwon)

กรรมาธิการ กรรมการ สมาชิกคณะกรรมการ ภาษาเกาหลี 위원
กรรมการ คณะกรรมาธิการ ภาษาเกาหลี 위원회
ประธานกรรมการ ภาษาเกาหลี 위원장

ตัวอย่างประโยค 위원 ภาษาเกาหลี

우리 공장에서도 다들 읽었어요 ( 폴 레이놀즈 ; 자동차노조 총무, 징병위원 )
그렇습니다, 위원장스스로 변호할겁니다
동물원 동물한테도 똑같은 말을 할 수 있소 ( 브린리. J. 해리스, 상원의원, 치안위원회 )
오늘 위원회 일을 한
윌리엄. C. 호이거 위원장주재한,
행정명령 302호에 의거, 윌리엄. C. 호이거 위원장주재
네, 폭력 말입니다, 위원장
위원장님 …
정보 위원회에서 당신해고했다는군요. – 죄송합니다 .
제출: 헤이우드 플로이드 … 의장, 미우주항행위원회
당신은 미우주항행위원회의장이었소
1990년 10월 L. A 교육위원회관리가 압수하여 …
( 레오날드 키건 ; 재향군인소속, 징병위원 )
징병위원 )
위원석에 앉아선 …
위원회에 따르면’
NCS, 국가 안보위원회, 백악관
선거위원단과 바이터 상원의원제시하는