ก่อนและหลัง ภาษาเกาหลี

전후
(전후 อ่านว่า jeonhu)

ก่อนและหลัง ภาษาเกาหลี 전후

ตัวอย่างประโยค 전후 ภาษาเกาหลี

전후 일본은 쭉 그 나라속국이다
전후 최초무력사용 명령총리가 내렸습니다
어머니께서 전후에 당신필요로 하는 게 있으면
45년쯤 전의 전후 식량난 때에
전후에 많이 필요할 테니까
종전후, 허버드는 로스앤젤레스로 가서
종전후,