อย่างชัดเจน อย่างแจ่มชัด อย่างกระจ่าง ภาษาเกาหลี

분명히
(분명히 อ่านว่า bunmyeonghi)

อย่างชัดเจน อย่างแจ่มชัด อย่างกระจ่าง ภาษาเกาหลี 분명히

ตัวอย่างประโยค 분명히 ภาษาเกาหลี

여긴 분명히 내 구역거든
분명히 그리스수녀회는 충분히격하지 않았어
라고 분명히 말하고는는데
분명히 있어!
분명히 말하는데
하지만 경찰경계를 분명히 해야 한다
윗위키 군, 이 번호전화하지 말라고 분명히 말했을 텐데 .
사람 덕에 분명히 알았어
그치만 분명히 하자면 리처드가 혼자고리즘을 짰지 ?
아무튼 술레이만은 분명히 징계위원회에 불려가서 퇴학당할거예요
놀랍고도 무자비계획이었어요. 분명히 편집환자일겁니다
분명, 분명히 내가 놓치고 있는 게 있어. 그것아주 가까이에 말야
분명 공통점이 있을거야. 분명히 있어
그는, 그러니까 ….. 농담하는 거예요, 분명히 말이예요 .
군가 분명히 알고 있을 꺼야 어이!
네. 아니요, 분명히요 .
/ 살인자는 분명히 그녀를 라우리스톤 가든까지 운전해서 데려갔어 .
분명히 그 여자가 없어요 ?
이건 분명히 해두세
– 안그러셨어 – 분명히 그러셨어
분명히 아까 골프라고어요 .
분명히 돌부처나 측신같은 것도 더러 치웠다던가
잔토는 분명히 대도시 한가운데서 실어올 줄 알았는데
분명히 전술적이득이 있기 때문에 거기서 멈췄을거야 .
분명히 여러분에게 힘든 시기인거 압니다