การเลิกจ้าง การปลดออกจากงาน ภาษาเกาหลี

해고
(해고 อ่านว่า haego)

การเลิกจ้าง การปลดออกจากงาน ภาษาเกาหลี 해고

ตัวอย่างประโยค 해고 ภาษาเกาหลี

마침내 널 해고할 거리가 생기는니까이야
정보 위원회에서 당신을 해고했다는군요. – 채드, 나 인터뷰잖아요 .
정보 위원회에서 당신을 해고했다는군요. – 죄송합니다 .
우리파티 열면 해고할 거란 게 헛소리란 거죠
그럼 넌 해고야, 잘 가
해고 ?
해고당하지 않을 거야
– 해고라고 ?
– 해고야 ?
해고 막아주봉급까지 올려줬건만
해고라니요 ?
그런데 날 해고 한다구요 ?
루터가 넌 해고래
아님 사무직모두 해고될지 …
그래서 노조 일에 가담했고 그래서 해고 당했지
왜 엄말 해고했데요 ?
나뿐만 아니라 많은 사람이 해고되었단다
– 해고됐어요
자기 때문에 앨버트가 해고됐어
기업 정책증인 없이는 해고 못 하거든요
– 해고야 – 해고는당해
– 넌 해고야! – 왜 그래요, 나란 말예요
당신은 해고야!
해고당하기 직전인데 집사람까지 가출다고 위협을 해서 그만습니다