เอกลักษณ์ ความพิเศษ ลักษณะเฉพาะตัว ความเฉพาะเจาะจง ความพิเศษจำเพาะ ภาษาเกาหลี

특이
(특이 อ่านว่า teug-i)

เอกลักษณ์ ความพิเศษ ลักษณะเฉพาะตัว ความเฉพาะเจาะจง ความพิเศษจำเพาะ ภาษาเกาหลี 특이
พิเศษ มีเอกลักษณ์ ภาษาเกาหลี 특이하다

ตัวอย่างประโยค 특이 ภาษาเกาหลี

특이한 건 정보컴퓨터저장돼 있지 않다는 거야. 똑똑한 놈이지. 컴퓨터는 해킹 위험이 있으니까
발기인데, 특이한 외향적 특징이 있어요. 두개의 지주가거든요 .
이것은 특이한 사건이고 저희는 이 조사최고들을 투입습니다 .
한가지 특이한 증거만 빼구요
특이한 사건들이 몇 개 있었습니다
그 외 뭐 특이한 사항은요 ?
특이하긴 하지만 정말 맘에 안들어요. 오싹하다구요 .
보는 사람들도 많고, 특이한 행동많이니까 .
특이한 외향적 특징이 있어요. 두개의 지주가거든요 .